Telefoon: 085 888 1545
E-Mail: info@photoboothevents.nl
    

Algemene leveringsvoorwaarden
Photobooth Events,  gevestigd te ’s-Gravenhage.

Versie: 15-04-2019

 1. Definities
  1.1 Aanbieder: Photobooth Events.
  1.2 Afnemers: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Photobooth Events.
 2. Algemeen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van aanbieder en op iedere tussen aanbieder en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van aanbieder (www.photoboothevents.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Deze voorwaarden zijn alleen niet van toepassing als hier uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  2.2 Door het plaatsen van een bestelling, reservering of boeking geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Aanbieder behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door aanbieder erkend.
  2.4 Aanbieder garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 3. Prijsopgave, reserveren en boeken van onze verhuurservice
  3.1 Bij Photobooth Events hanteren we drie verschillende soorten offertes: prijsopgave(beschreven in artikel 3.2), reserveren(beschreven in artikel 3.3) en boeken(beschreven in artikel 3.4).
  3.2 Prijsopgave: de aanbieding/offerte is altijd vrijblijvend en blijft geldig voor voor de gevraagde datum. Een prijsopgave geeft echter geen rechte op de gewilde datum. Aanbieder heeft al het recht om deze datum aan een andere afnemer over te dragen. Wanneer afnemer verzekerd wilt zijn van een specifieke datum kan er een reservering gemaakt worden (artikel 3.3).
  3.3 Reserveren: na goedkeuring van de datum door aanbieder zorgt aanbieder ervoor dat de gevraagde datum beschikbaar blijft voor afnemer. Afnemer kan de reservering altijd kosteloos annuleren. Wij kunnen uw reservering maximaal 60 dagen voor u vasthouden. Daarna wordt de reservering omgezet naar een boeking. Als u hiermee niet akkoord gaat vervalt de gereserveerde datum en dan heeft aanbieder het recht de gereserveerde datum weer open te stellen aan andere geïnteresseerd. Aanbieder zal u altijd van tevoren informeren wanneer uw reservering omgezet wordt in een boeking.
  3.4 Boeken: als afnemer beslist om de reservering om te zetten in een boeking heeft hij alsnog 14 kalenderdagen bedenktijd. In die bedenktijd kan de boeking alsnog kosteloos geannuleerd worden. Afnemer krijgt dan het volledig betaalde bedrag teruggestort binnen 14 kalenderdagen. Wanneer de boeking niet binnen 14 kalenderdagen annuleert wordt de boeking definitief.
  3.5 De bedenktijd geldt niet voor: diensten die al uitgevoerd zijn.
 4. Annuleren van onze verhuurservice
  4.1 Annuleren van reserveringenis altijd kosteloos.
  4.2 Annuleren van boekingenis kosteloos binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en tot 30 dagen voor de huurdatum. Bij annulering buiten genoemde periode worden annuleringskosten van €50 euro berekend.
 5. Verhuur photobooths en andere apparatuur
  5.1 Aanbieder zorgt ervoor dat de apparatuur altijd voor minimaal 80% van de overeengekomen huurperiode zal werken. Dit in verband met eventueel onderhoud of aanvullen van fotopapier.
  5.2 Afnemer zorgt voor een geschikte ruimte met stroomvoorziening op het evenement. Een minimale vloeroppervlakte van 1×2 meter is vereist voor photobooths zonder achtergrond. Een minimale vloeroppervlakte van 2,5×2,5 meter is gewenst voor photobooths met een gehuurde achtergrond.
 6. Levering producten
  6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal aanbieder bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar of omdat de datum van een dienst al is volgeboekt), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  6.3 Aan de leveringsplicht van aanbieder zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door aanbieder geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  6.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 7. Prijzen en betaling
  7.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  7.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  7.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW (of inclusief 9% BTW bij boeken en albums) tenzij anders vermeld.
  7.4 Het factuurbedrag dient altijd volledig betaald te zijn voordat de dienst wordt uitgevoerd of voordat het product verstuurd wordt.
  7.5 Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijk rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling. Indien afnemer in verzuim blijft komen alle invorderingskosten voor rekening van de afnemer.
 8. Gegevensbeheer
  8.1 Indien afnemer een bestelling plaatst bij aanbieder, dan worden gegevens van afnemer opgenomen in het klantenbestand van aanbieder. Aanbieder houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  8.2 Aanbieder respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van bezoekers persoonlijke gegevens.
 9. Aanbiedingen
  9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt aanbieder zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden aanbieder slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  9.4 Aanbiedingen van aanbieder gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  9.5 Aanbieder kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 10. Overeenkomst
  10.1 Een overeenkomst tussen aanbieder en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door aanbieder op haalbaarheid is beoordeeld.
  10.2 Aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 11. Afbeeldingen en specificaties
  11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van aanbieder gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 12. Overmacht
  12.1 Aanbieder is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van aanbieder alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  12.3 Aanbieder behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is aanbieder gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  12.4 Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 13. Aansprakelijkheid
  13.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst aanbieder en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij aanbieder er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.